စီမံဌာနများ

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဦးအောင်ထိုက်သူကျောင်းအုပ်ကြီးM.E(EP)
ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်ဌာနစုမှူး(စီမံ)B.A(Myan;)
ဒေါ်နုနုထွေးဌာနစုမှူး(ဘဏ္ဍာ)B.Com
ဦးအောင်ထွန်းလင်းစာရင်းကိုင်-၄B.A(BM)
ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်းစာရင်းကိုင်-၄B.A(Eco)
ဒေါ်အေးအေးမူရုံးအုပ်B.Sc(Maths;)
ဒေါ်ဝါဝါခိုင်အငယ်တန်းစာရေး(ကျောင်းသားရေးရာ)B.A(Hist;)
ဒေါ်လှိုင်ဇာဝင်းမောင်အငယ်တန်းစာရေး(ဝန်ထမ်းရေးရာ)B.Sc(Phy;)
ဦးထွန်းထွန်းဝင်းရုံးအကူ(ဝန်ထမ်းရေးရာ)ပထမနှစ်(ပထဝီ)
၁၀ဒေါ်စုရည်မွန်ရုံးအကူ(ကျောင်းသားရေးရာ)၁၀ တန်း
၁၁ဦးကောင်းညွန့်ဦးစက်မှုကျွမ်းကျင်-၄
၁၂ဦးအောင်ထိုက်လုံခြုံရေး
၁၃ဦးရွှေမင်း
လုံခြုံရေး
၁၄ဦးကျော်သူဝင်းလုံခြုံရေး
၁၅ဦးနိုင်ဦးလုံခြုံရေး၄ တန်း
၁၆ဦးဝင်းမြိုင်စန်းလုံခြုံရေး၄ တန်း
၁၇ဦးရွှေတိုးယာဉ်မောင်း(၅)၁၀ တန်း
၁၈ဒေါ်ချိုသဲသန့်ရှင်းရေး
၁၉ဒေါ်ရင်ရင်ဌေးသန့်ရှင်းရေး
၂၀ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်းသန့်ရှင်းရေး
၂၁ဒေါ်ဝင်းနွယ်
သန့်ရှင်းရေး
၂၂ဒေါ်အေးအေးမြင့်သန့်ရှင်းရေး
၂၃ဒေါ်မေသက်ဇွန်သန့်ရှင်းရေး
၂၄ဦးထွန်းသောင်းနေ့စား
၂၅ဦးမင်းထိုက်နေ့စား