ကျောင်းမှ ပေးအပ်သော သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းစာမေပွဲအောင်လက်မှတ်

အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်းဆင်လက်မှတ်

အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်

ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတိုသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်( အုတ်စီ )

ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတိုသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်( သံချည်သံကွေး)

ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတိုသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်( လမ်းခင်း )

ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတိုသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်( ပုံဆင်ပုံရိုက် )

လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်

မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ခြင်းသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်

Theodolite Surveying သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်

Basic Auto CAD (2D) သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်