လျှောက်ထားနိုင်သည့် ပုံမှန်သင်တန်းများ

(က)            အဆောက်အဦ နည်းပညာသင်တန်း  

 (ခ)              အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာသင်တန်း

 (ဂ)             လျှပ်စစ် နည်းပညာသင်တန်း  

 (ဃ)            မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း

 (င)           စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း

 (စ)           သုတနည်းပညာသင်တန်း

 (ဆ)         ရေခဲသေတ္တာနှင့်လေအေးပေးစက် နည်းပညာသင်တန်း