ကျောင်းမှပေးအပ်ပြီးသော ဘွဲ့ရစာရင်း

"အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)
ပညာသင်နှစ်အလိုက် ဒုတိယနှစ်အောင်မြင်သူများ စာရင်းချုပ်ချုပ်
၂၀၀၉- ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ အထိ"


စဉ်ပညာသင်နှစ်ကျားပေါင်း
၂၀၁၀-၂၀၁၁
၂၈၄
၂၀၀၄၈၄
၂၀၁၁- ၂၀၁၂
၇၅၃၈၁၁၃
၂၀၁၂-၂၀၁၃
၉၄၅၇၁၅၁
၂၀၁၃-၂၀၁၄
၇၁၂၀၉၁
၂၀၁၄- ၂၀၁၅
၃၁၁၂၄၃
၂၀၁၅- ၂၀၁၆
၄၆၁၈၆၄
၂၀၁၆-၂၀၁၇
၉၀၁၉၁၀၉
၂၀၁၇- ၂၀၁၈
၇၅၂၄၉၉
၂၀၁၈- ၂၀၁၉
၉၆၁၈၁၁၄
၁၀၂၀၁၉- ၂၀၂၀၉၄၂၄၉၉
စုစုပေါင်း၉၅၆၄၃၀၁၃၈၆