ဘာသာရပ်အလိုက် ကျောင်းသား၊ဆရာအချိုး

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း ( နေပြည်တော်)
စဉ်
သင်တန်းအမည်
ဆရာ၊ဆရာမစာရင်း
‌ကျောင်းသားစာရင်း
ဆရာ၊ကျောင်းသားအချိုး
BT

၁၅
၁း၃
ET

၁၁
၁း၂

EcT

၂၁
၁း၅
AMT
၁၂
၁း၃
MT
၁း၂
IT
၁၄၁း၇
RACT
၁း၃
Academic
9
စုစုပေါင်း
၄၀၉၀၁း၂